heat

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

My

แนะนำตนเอง


                                                      นางสาวจันทมณี   แก้วมณี 
                                                      รหัสนักศึกษา  5346701002

ประวัติการศึกษา
 - ป.ตรี  คหกรรมศาสตร์  วิทยาลัยครู นครศรีฯ
 - ป.บัณฑิต การศึกษาพิเศษ ม.ราชภัฎสงขลา
 - ปัจจุบัน กำลังศึกษา ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา ม.ราชภัฏนครศรีฯ

 ประว้ติการทำสถานที่ทำงาน
  ปัจจุบันปฏิบัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช